X MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA | O konferenciji

X MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA:

„SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU“

Organizatori:

VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO-VSŠP, Beograd, Republika Srbija
CENTAR ZA INDUSTRIJSKE ODNOSE-CIO, Beograd, Republika Srbija
VISOKA ZDRAVSTVENO-SANITARNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „VISAN“, Beograd, Republika Srbija
BANJA LUKA COLLEGE, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
STUDENTSKA KONFERENCIJA AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA – SKASSS, Beograd, Republika Srbija

Generalni pokrovitelj:

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE


Osnovni cilj Konferencije je da pokrene važan dijalog i na taj način inicira konstruktivnu raspravu između predstavnika akademske zajednice i civilnog društva s jedne, i relevantnih državnih institucija sa druge strane o:

  1. Aktuelnim pretnjama, rizicima, izazovima i mogućnostima koje pruža sajber prostor;
  2. Postizanju konsenzusa u vezi sa budućom konfiguracijom strateških agendi iz domena sajber bezbednosti;
  3. Dizajniranju međupartnerskog operativnog pristupa oko fundamentalnih pitanja kao što je sloboda izražavanja na Internetu, sajber zakonodavstvo, bezbednost ranjivih grupa na Internetu, sajber napadi, mogućnosti i regulacioni opseg nadzora komunikacija u sajber prostoru.
  4. Sagledavanju aktuelnih pretnji, rizika, izazova i mogućnosti u oblasti zdravstvene zaštite, sa posebnim osvrtom na bezbednost hrane i vode i zaštite životne sredine, kao potencijalnim metama bioterorizma i sajberterorizma.

Značaj Konferencije je u tome što aktuelizuje potrebu, najpre za identifikaciju, a zatim i multidisciplinarno sagledavanje čitavog spektra pitanja i izazova koji sa sobom nose razvoj informacionih komunikacionih tehnologija, sveopšta digitalizacija poslovanja i rada, IV industrijska revolucija, ili tzv. disruptivne tehnologije. Osim toga, Konferencija kroz učešće različitih aktera i raspravu o predloženim temama nastoji da pruži doprinos u uspostavljanju i razvoju novih pravila ponašanja u sajber prostoru na nacionalnom nivou i opredeli borbu protiv svih vrsta njegovih zloupotreba u skladu sa opšteprihvaćenim međunarodnim i evropskim standardima.

Tema Konferencije izražava osnovni stav da su slobode i bezbednost, ne samo povezani, već u velikoj meri međusobno zavisni faktori, jer nema slobode bez bezbednosti, i bezbednosti bez slobode. U ova dva pojma skoncentrisane su gotovo sve ključne tekovine savremene civilizacije, koje treba jasno analizirati kroz prizmu realne i virtuelne stvarnosti.